За ползите от сюжетно – ролева игра в ранното детство.

Роля на играта в човешките дейности.

Играта, която е един от основните видове човешка дейност, е предмет на проучване на няколко науки.
  • Антропология, 
  • История на културата, 
  • Археология и 
  • Етнография 
като те разглеждат развитието на различни форми и видове игри през историческото развитие на човека. В педагогиката въпросът за ръководството на детските игри (Children's game) се поставя с оглед на целите на обучение и възпитание.
 

Сюжетно – ролева игра.

Сюжетно – ролевата игра е първата предучилищна игра след предметната игра на ранното детство. Тя възниква през периода 2,5 – 3 години, достига своя разцвет към 5,5 – 6 годишната възраст на децата и постепенно намалява присъствието си в живота на подрастващите.
Сюжетно – ролевата игра /СРИ/ възниква на основата на кооперацията на дейността – чрез самостоятелно, доброволно и равноправно обединяване на децата. В хода на нейното развитие значителни промени претърпяват сюжетът, съдържанието, ролите и скритите в тях правила.

Пресъздаване на обществените взаимоотношения между възрастните.

Обект за претворяване в разгърнатата сюжетно – ролева игра са обществените взаимоотношения между възрастните, възникващи в процеса на съвместната им дейност. Те служат за развитие  - в динамично единство – на трите основни вида отношения на детето:
  • към предметите;
  • към другите хора;
  • към себе си;
Това се осъществява на две нива:
  • в самия процес и 
  • по повод играта. 

Предназначение на сюжетно-ролевата игра.

Обективното предназначение на сюжетно - ролевата игра е ориентировка в смисъла, задачите и организационно – функционалните норми на взаимоотношенията между възрастните с оглед на тяхното пренасяне в сферата на собственото детско общуване.

Спецификата на сюжетно - ролевата игра е, че в игровото претворяване възрастният е представен откъм своята социална функция, професия и длъжност. Тази функционална, професионално – длъжностна страна от социалната роля на възрастния е пресъздадена в различни ситуации на съвместна дейност, чрез изграждането на многовариантни структури на кооперативно – координационни и йерархични взаимоотношения имитирани в играта.
----------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след преглед от редактор.