Задачите в една игра - драматизация.

Конкретни задачи в игрите с драматизация.

В процеса на игрите-драматизации се ръководим от постигането на следните по-конкретни задачи:
  • - Децата да овладяват художествени умения и навици. Чрез различни изразни средства да предават изразително текста на произведението, което претворяват.
  • - Да се формират в единство естетически възприятия и естетически чувства. В процеса на драматизацията да изразяват и своето отношение към героите и техните постъпки.
  • - Чрез диалога от позициите на определен герой да влизат в целенасочен „контакт” с другите деца.
  • - Да се развиват художествено-творческите способности. Като използват съдържанието на познати литературни произведения пресъздават обобщени образи и отделни епизоди.
  • - Да се учат да мотивират постъпките на героите и да осмислят поведението им.
За осъществяването на тези задачи и за да могат игрите-драматизации да съдействат за развитие на детската личност, е необходимо да се избере съответното литературно произведение, което да се разработи методически правилно с децата.

Подбор на произведението.

Подборът на произведението става с оглед на възрастовите групи, а също и с оглед на разучаването му. Подходящи за разучаване са литературни произведения, които имат реплики в стихотворна реч или пък цялото произведение е в стихотворна реч. Приказки с точен език и ясна сюжетна линия лесно се предават от децата в тяхната логическа последователност. Под форма на игра драматизация може да протичат някои занятия по роден език.

Чрез тези занятия произведението се разработва най-добре и децата по-творчески и самостоятелно го предават по своя инициатива в творческата игра. Когато играта-драматизация протича под форма на творческа игра, тя може да обхване и произведения, които не са разработвани на занятие. Но и в този случай е налице връзката между играта и обучението.

Възприемане на съдържанието на приказката.

За възприемане на съдържанието на приказка не е без значение разказването й. Първото възприемане на произведението може да стане по най-различни начини - било словесно, било чрез театър на маса, куклен театър или театър със сенки, в зависимост от характера на произведението. Важно е децата да възприемат нагледно-действено произведението на героите и да го предават по-пълно в игрите.

За правилното претворяване на образите и предаването на съответните чувства, интонации и отношение, е важно детето да разбира идейния замисъл на произведението. Анализът на литературното произведение дава възможност на детето да разбере неговото съдържание. При подбора на произведението и пресъздаването му чрез игрите-драматизации с децата от 3 до 4 г. възраст е необходимо да се има предвид и друга особеност през този период на детското развитие.

Децата трудно отделят въображаемото от реалното. Те лесно заживяват с настроението на героите и постепенно започват да претворяват съзнателно и целенасочено постъпките на героите като герои от литературни произведения.

Самостоятелна подготовка за игри с драматизация.

Децата, които са достигнали до зрелите форми на играта драматизация, трябва самостоятелно да се организират за нея като подготвят реквизит и декор съобразно замисъла. Търси се и съзнателно въздействие върху публиката чрез претворяване на положителни и отрицателни герои, които са познати или импровизирани. При всяка игра драматизация е добре да има различни състави и освен това всяко дете да може да влиза в различни роли.

При правилен анализ на репликите и при разбиране на съдържанието и неговата основна идейна насоченост децата могат да сменят ролите и да изживяват различни чувства. Игрите драматизации, провеждани в процеса на творческата игра, дават възможност за по-голямо вживяване в текста и за неговото творческо предаване в зависимост от поетата роля. Играта-драматизация, проведена с кукли, има своят специфичен и развиващ ефект.

Куклена драматизация.

Задачите които решава куклената драматизация, са същите както и непосредсвеното претворяване на ролите. Но от психологическа гледна точка може да се предполага, че кукленото изкуство има по-силно въздействащ характер и за изпълнителя и за зрителя. Куклите-герои стимулират въображението и децата - изпълнители отъждествяват себе си с куклата.

Този процес има високо развиващ ефект и за социално-нравствената мотивация на поведението, и за възприемане на нравствените ценности чрез героите от приказките и разказите. Куклената драматизация улеснява прехода към по-сложната форма на преразказване от позиции на героя. Затова играта-драматизация като форма на обучение целенасочено интегрира различни видовете изкуства и поставя детето в ролята на актьор и зрител.

Тя осигурява комплексно избирателно усвояване на социален опит и цялостно, хармонично, идейно-естетическо развитие на детето. Като форма на обучение тя осъществява връзката с прекия учебен процес и подготвя за творческа самостоятелна дейност. Начините на ръководене на играта-драматизация като форма на обучение се обуславят от нейната творческа същност, от етапите при усвояване на съдържанието й и от колективните взаимодействия в зависимост от логическата мотивираност на сюжетното действие.

Резултатите от протичането на драматизацията като организиран процес отново потвърждават тезата за единството на игра и обучение при реализиране на развитието и възпитанието. Връзката между играта-драматизация и обучението е закономерно явление, необходимо, както за усъвършенстване на учебния процес, така и за обогатяване на уменията за претворяване на литературни произведения, за удовлетворяване на естетически потребности и възможности и за развитието на играта-драматизация като самостоятелна творческа дейност.
.-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след преглед от редактор.