Развитие на децата чрез игри.

Психическо развитие на децата чрез игри. 

Проблемът за психическото развитие на децата в играта, неговите темпове и резултати в ранните периоди на детството е традиционен и същевременно, актуален в контекста но съвременните тенденции в областта на образованието – усложняване на неговото съдържание и смяната на личностната позиция на детето в процеса на игра по време на педагогическото взаимодействие.
Особено място в процеса на умственото възпитание имат игрите от ранното и предучилищно детство – периоди на овладяване на родовите човешки способи и средства за реализация на дейността. Играта, като форма за организиране живота на децата черпи своето съдържание от всекидневните контакти със средата, които заедно със знанията, получавани в процеса на обучение са основни източници за нейното развитие.

План за действие в играта.

Самата игра не е само дейност, в която реалният живот се отразява в мнима игрова форма. В нея се извършва формиране на умствен план за действие, необходим от своя страна за бъдещото интелектуално развитие на детето, свързано с подготовката за училище и ефективността на обучението там.
Възпитателните функции на играта не се ограничават единствено в нравствената сфера. Спецификата на тази дейност предполага уточняването но усвоените знания и опит и активното участие на мисленето и въображението. Възможността и развитието на способността за обобщаване на резултатите в играта съдействат за развитие на мисленето.

Съществено е и това, че  играта не само обогатява знанията и опитите на детето, но детерминира установяването на определено отношение към обкръжението му, което се отразява положително върху развитието на неговата личност.

Играта е основна дейност на децата.

Играта е основен вид дейност на децата от предучилищна възраст, в процеса на която се развиват духовните и физическите качества на детето, и същевременно е способ за овладяването на съществуващ вече обществен опит.

В този смисъл развитието на децата се осъществява най–пълноценно и на относително високо равнище в творческите или сюжетно–ролевите игри. Тези закономерности се отнасят в пълна степен за тяхното умствено, и по–конкретно, за интелектуалното им развитие.

Творческите игри могат да се считат за средство и форма за развитие на мисленето. В тях се извършва сложен процес на усвояването на знания, мобилизация на умствените способности на детето, разсъждава се относно събитията, отразявани в играта.
В тази достъпна за децата дейност, която би могла да се разглежда и като способ за преработване на получените от околния свят впечатления и знания, най–отчетливо се проявяват особеностите на мисленето и въображението.

Игрите от предучилищното възпитание.

В игрите от предучилищното възпитание се извършва сложен процес на придобиване на знания, усвояването им и прилагането им на практика в различни условия. Едновременно с това се развиват и психичните познавателни процеси –
 • мислене,
 • памет,
 • въображение,
 • внимание и други.
Съществуващите в научната литература периодизации относно развитието на мисленето ни ориентират към разграничаването на три основни етапа в него, най–общо формулирани като
 • нагледно–действено,
 • нагледно–образно и
 • логическо ( понятийно или речево) мислене.
Нагледно–действеното мислене има съществено значение за общото умствено развитие на детето. То се характеризира с постоянна опора на практическите действия при решаване на задачи от различен характер. Този тип мислене се развива през ранното детство и служи за изходен пункт при формирането на по-сложните форми на този психичен процес – образни и понятийни.

Образно мислене в игрите.

Характерно за предучилищното детство и нагледно–образното мислене, при което решаването на определени задачи се извършва в резултат на действия с представи. Негови по–елементарни форми се проявяват още в игрите от ранна възраст.

Възникването на образното мислене се свързва с формирането на символната функция, което съдейства за превръщането на представите в заместители на реалните обекти. Неговото развитие се осъществява чрез постоянното обобщаване на образите и съдържа предпоставки за по–висшите форми на мислене.
Особено значение за възникване на прогресивни новообразувания в психиката на детето, за формиране и развитие на мисленето като познавателен процес и за общото интелектуално развитие, има сюжетно-ролевата игра като основна дейност и форма на активност.
----------

Детска игра - универсално средство за развитие на детето.

Какво е детската игра?

Играта представлява исторически възникнал вид дейност на децата, изразяваща се в отразяване на детските впечатления от околната действителност, възпроизвеждаща действията и отношенията на възрастните, в която детето изразява себе си.
 

Психологическа структура на играта: 

 • цел – тя отразява стремежа на детето да изпълнява правилно и докрай поетаат роял в играта; 
 • мотив – подбудителните причини за играта, които  с възраста на детето се изменят; 
 • игрови действия – действията с играчките и другите материали, чрез които се осъществява управлението на играта и децата възпроизвеждат действията на възрастните; 
 • игрови операции – съставните елементи на игровите действия; 
 • зависят от предметите с които децата играят; 
 • игрови правила – на тях се подчиняват игровите действия, чрез тях се осъществява игровия процес и игровите взаимоотношения. 
Има ги и при игрите с правила и при творческите игри, като въображаемата ситуация – тя се поражда от несъответствието между игровите операциии действията.
-------------------------------------------------

Какво знаем за различните игри?

Същност на играта.

Играта е вид човешка дейност, насочена основно за получаване на удоволствие, но като доброволен процес е ограничена от правила и няма продуктивно значение, макар че има определен стремеж към победа. При това се наблюдава не само при хората, но и при животните.

Процесът на игра в природата е по-присъщ на младите особи (децата), като по този начин играчите получават навици и социален опит, полезни за живота на възрастните и в този смисъл може да се счита за вид приятно обучение. Често се използва игрови инструментариум, наречен най-общо играчки.

Макар, че играта е присъща за младите хора, има много разновидности, а някои от тях са изключително насочени към възрастни хора. Чрез тях се активизират мозъчната и мускулна дейност на играчите, като се имитират истинските жизнени процеси, осъществявани винаги в определени рамки (игрово поле) и време.

Разновидности на игрите.

Има колективни и индивидуални игри, като например отборните състезания или реденето на кубчета. През последното десетилетие особена популярност придобиват игрите онлайн, в различни Интернет платформи, характеризиращи се с голяма степен на драматизация и имитация на реални обстановки.

Онлайн играта протича в режим на реално време, като в нея могат да се включват огромно количество играчи, намиращи се на големи разстояния едни от други, даже на различни континенти, като за целта е необходимо само да разполагат с компютър и връзка с Интернет.

Произход на игрите.

В културата на всеки народ влизат създадените през вековете и предавани от поколение на поколение негови игри, включвайки в себе си най-добрите национални традиции. Те съпътстват ежедневието на деца и възрастни, като спомагат да се изработят жизнено важни качества -
 • издръжливост, 
 • бързина, 
 • ловкост, 
 • честност, 
 • справедливост.
Децата могат да играят с всичко, което попада в ръцете им, като намират приложение на всеки един предмет, различно от основните му функции. Играчка може да бъде даже най-обикновена пръчка, намерена на пътя, или кухненските съдове, различни инструменти, вода, но всички те веднага придобиват съвсем друго, символично игрово значение.

Първата култура, създадена от човек, е игровата култура, основаваща се на трудовите традиции и социалната дейност. Тя се създава, използва и предава от деца и възрастни, в семейството и в обществото и представлява важна част от жизнената стратегия на хората, усещащи уникалността и неповторимостта на живота.

Игрово поведение на човека.

Играта е форма на поведение на човека, обикновено в свободното му време, която по правило не е насочена към придобиването на опреден практически резултат. Тя е индивидуално или колективно развлечение, регламентирано от правила и опиращо се на народните или групови традиции, в хода на което се реализира всяка личност, при това леко и с удоволствие.

Има много и различни игри, така както са много и различни хората. Има тъпи игри, които Ви помпат, за да изсмучат от Вас колкото е възможно повече sms-и, като "Познайте дума от 4 букви, която започва на "ма" и завършва на "ма".

Има различни игри.

 • - хазартни, които залагат на шанса Ви да спечелите - тото, рулетка, лотария ... 
 • - спортни игри, в които двама души или два отбора противоборстват до победа - шах, табла, волейбол, футбол ... 
 • - математически игри, залагащи на хладен ум, както и такива, изискващи пространствено въображение.
Хубавото на всички игри е, че винаги се търси решение и резултатът е еднозначен - успех или неуспех, да или не, + или -. Това прави игрите привлекателни, за разлика от многопластовия, сив живот, където винаги има нееднозначност, размиване и нюанси. На този сайт винаги ще знаете кое е "не" и кое "да", за разлика от ситуациите в ежедневието, което си е отлична почивка.
----------