Подготовка на детето за живота чрез игра.

Прилика на детската игра с човешките дейности.

Детската игра има някои общи белези с другите дейности, но същевременно се отличава със свои специфични особености. Първата характеристика на играта, която я прави подобна на другите дейности е, че детето не е пасивно по отношение на влиянието на околната среда. То реагира на тези въздействия като ги отразява в своите игри.
 
Подобно на всяка друга човешка дейност, така и  играта е възможна поради образуването на условни рефлекси, чрез които се отразява влиянието на действителността. Това дава възможност на детето да опознава тази действителност, да усвоява нови форми на поведение, характерни за човека. Тези условни рефлекси не са само първосигнални, тъй като в процеса на играта детето влиза в допир не само с нещата, а и с възрастните, с които общува и взаимодейства.
 

Обща характеристика на играта.

Друга обща характеристика на играта с другите човешки дейности е, че играта е съзнателна и целенасочена дейност. При игрите децата си поставят определени цели, стремят се да ги постигнат, правят усилия за това, изпитват радост от постижението или разочароване от неуспеха.

Действеният характер на играта е друга нейна съществена, обща с останалите дейности черта. В играта най-рано се проявява активността на детето към околната среда. Чрез нея то не само отразява околната действителност, но и я пресъздава. Чрез игрите и в игрите се формира и самото дете.

Формиране на детските способности чрез игра.

Игровата дейност е типична предимно за ранните етапи от развитието и се характеризира със специфична структура на действие. В играта се формират и развиват някои способности на детската личност, необходими за творческата му дейност впоследствие. Играейки, детето отразява въздействието на околната среда, но същевременно я променя съобразно интересите и способностите си.

В игрите то започва да се приобщава с опита на възрастните, да усвоява човешките форми и начини на живот. Сърцевината на детската игра е нейната емоционална привлекателност, но едновременно с това игровите ситуации поставят пред децата различни проблеми, които изискват участие на мисленето. Играта, която е спонтанна, свободна дейност, същевременно допринася да се организира поведението на детето.

Ценното е, че именно тогава, когато децата се заемат съвсем доброволно с организиране на играта, при която могат да срещнат сериозни затруднения, те изпитват у себе си устойчивост, целенасоченост и дисциплинираност, учат се да координират усилията си с другите деца.

Играта не изпълнява само една изолирана функция, а представлява за детето труд, изкуство, реалност и фантазия, тя му дава усещане за пълноценен живот. Игрите имат голямо значение за физическото развитие и укрепване на децата. В това отношение най-значими са подвижните игри, особено когато те се извършват на открито. Всички игри имат ободряващо влияние върху детския организъм. То се постига както чрез многобройните движения, така и чрез повишеното емоционално състояние, с което са придружени.
-------------------------------------------------